Leenfonds Meppel

Hoe werkt het Voorwaarden De Aanvraag Contact ANBI Bijdrage Energietoeslag Armekant Meppel Schuldhulpmaatje Leergeld Meppel Humanitas Werk en Inkomen


Voorwaarde:

Het Leenfonds is er alleen voor inwoners van de Gemeente Meppel.

Aanvrager:

Een inwoner kan de aanvraag zelf indienen, met schriftelijke overlegging van zijn maandelijkse inkomsten en uitgaven.

Waarna een gesprek met twee leden van het fonds, wordt beslist over eventuele toekenning

Waarbij de aanvrager de te betalen nota(‘s) overlegt waarvoor de lening wordt aangevraagd.

De aanvrager dient na toekenning van de lening van het bedrag naast het aanvraagformulier ook een betalingsformulier te ondertekenen.

De overeengekomen aflossingen moeten maandelijks automatisch wordt overgemaakt, tenzij anders is overeen gekomen.

Aflossingstermijn:

De termijn waarbinnen een lening moet zijn afgelost, bedraagt maximaal 36 maanden.

Waarbij aflossingscapaciteit van de aanvrager bepalend is voor de vaststelling van het
te lenen bedrag en van de uiteindelijke looptijd, rekening houdend met draagkracht en de beslagvrije voet.


Kredietovereenkomst:

Na akkoord bevinden van de lening wordt er een kredietovereenkomst opgemaakt.

Na ondertekening door de aanvrager is de lening beschikbaar voor het voldoen van de openstaande nota(’s).

Het Leenfonds betaalt de openstaande nota’(‘s).